Algemene Voorwaarden

Webcreating.be stemt ermee in om web hosting aan klanten te verschaffen tegen een jaarlijkse vergoeding. Webcreating.be zal nooit van haar klanten eisen dat ze publiciteit voor Webcreating.be op hun website plaatsen, onder welke vorm dan ook. De klant mag de site gebruiken zowel voor commerciële als voor privé-doeleinden.

Betalings-, leverings-, en protesttermijnen:

De door Webcreating IT Services opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd.  De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.  Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.  Klachten of betwistingen m.b.t. de geleverde goederen of gepresteerde diensten dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de drie kalenderdagen nadat de goederen geleverd werden of de diensten gepresteerd werden, bij gebreke waaraan de geleverde goederen en gepresteerde diensten onherroepelijk als aanvaard worden aanzien.

Klachten of betwistingen m.b.t. de facturen dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur onherroepelijk als aanvaard wordt aanzien. In geval van annulatie van een bestelling door de klant is de klant van rechtswege een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het overeengekomen, ten titel van winstderving; wij behouden ons het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien onze schade hoger ligt dan 30 %. Eventuele betwistingen nopens de facturen, de levering van goederen of de prestatie van diensten worden uitsluitend beslecht door de Rechtbanken van Antwerpen, desgevallend het Vredegerecht van Zandhoven of het Vredegerecht van onze maatschappelijke zetel, naar onze keuze. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Webcreating IT Services draagt op geen enkel wijze enige aansprakelijkheid  voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden enz …..  De klant zal Webcreating IT Services telkens vrijwaren door eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.  Registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de vzw DNS Belgium) 

 

De klant heeft kennis genomen ervan en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinregistratie, beschikbaar op de website van Webcreating IT Services onder de url van http://www.webcreating.be/algemene-voorwaarden en verklaart dat Webcreating IT Services hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. 

Klant is verantwoordelijk voor de door zijn opgegeven e-mailadres.  Onze mails zijn 99.99% spam vrij!  Bij beveiliging van spam dient de klant erop te letten dat mailings van Webcreating niet in zijn spambox terecht komen.

 

Alle facturen van Webcreating IT Services, Broechemsesteenweg 128, 2560 Nijlen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen, zonder korting, of bij ontvangst van de factuur binnen de 14 dagen op het rekeningnummer:  880-5434811-45  Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een verwijlsintrest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50,00 EUR op de factuurhoofdsom verschuldigd. In de mate dat deze schadevergoeding per factuur betrekking zou hebben op een hoofdsom van meer dan 10.000 euro wordt ze op het hogere herleid naar 7 % en naar 5% voor het meerdere boven 20.000 euro.

Deze conventionele schadevergoeding dekt o.m. de kosten ten gevolge van het niet naleven van de verbintenissen door de klant, de kosten eigen aan de administratie en de boekhouding van openstaande rekeningen, de immobilisatie van liquide kapitalen en de kosten verbonden aan de wijziging van geprogrammeerde kredieten, en laat ons recht desgevallend een hogere schade te bewijzen en de betaling ervan te vorderen, onverlet. Indien de klant in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen te voldoen behouden wij ons het recht voor de nakoming van onze eigen verplichtingen op te schorten en eventueel de contractuele band te verbreken ten nadele van de klant.

 

Bij wijziging van persoonsgegevens van de klant zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen moeten minstens 2 maanden voor de vervaldag van de factuur medegedeeld worden aan Webcreating IT Services facturatie dienst.  facturatie@webcreating.be

Bij niet tijdige betaling van een factuur binnen de 14 dagen zullen domeinnamen automatisch in quarantaine komen, de reactivatie kosten hiervan zullen door gerekend worden aan de klant als deze de reactivatie aanvraagt.  De klant dient zelf de reactivatie van een domeinnaam aan te vragen.  Als er geen aanvraag gedaan werd van een reactivatie komt een domeinnaam na 40 dagen terug uit quarantaine vrij, zodat deze terug vrij is om te registreren door derden.  Webcreating IT Services treft hierbij geen enkele verantwoordelijkheid van het terug vrij komen van een domeinnaam.

 

1 oktober 2010 (update, zoals doorgegeven via e-mail)

Vanaf de 1 ste aanmaning tot betalen verstuurd wordt, zullen online gegevens niet meer bereikbaar zijn. (suspend) Vanaf de betaling op onze rekening staat zullen online gegevens terug online komen mits op vraag van de klant.  Indien na een maand (4 weken) de betaling nog steeds niet voldaan blijkt te zijn zullen alle gegevens van diensten die in gebreke staan van het account verwijderd worden van de servers.

 

Opzegging diensten:

 

Opzegging van het diensten kan niet zomaar per e-mail, dit kan eveneens schriftelijk gebeuren.

 

* "per aangetekend schrijven "

* "per gewone post + fax" 

* "de klant kan bij de mailing van de registratie herinnering deze beantwoorden indien deze zijn diensten wil opzeggen, dit o.a. om misbruik te voorkomen.  

* via het klantenpanel kan men diensten opzeggen met gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Voor het schriftelijk opzeggen van je Domeinnaam, hosting of server kun je een opzeg brief sturen naar:

 

Webcreating IT Services

Broechemsesteenweg 128

B-2560 Nijlen

of faxen naar:

+32.(0)3295.42.13+32.(0)3295.42.13 

Opzeggen gaat conform de algemene voorwaarden:

Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen periode welke steeds stilzwijgend verlengd word.  Tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen.

Servers dienen minimaal 3 maanden op voorhand opgezegd te worden.  Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Opzegging is heden mogelijk via uw klantenpaneel waarvoor u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig heeft. De opzegtermijn gaat door  op de dag waarop Webcreating IT Services de opzegging ontvangt."

Pre-pay diensten worden niet terug vergoed bij opzeg.

Alle diensten die Webcreating.be aanbiedt mogen enkel voor legale doeleinden gebruikt worden. Het doorspelen, opslaan of de presentatie van gelijke welke informatie, gegevens of materialen die in strijd zijn met de wetgeving van de Verenigde Staten en de Europese staten is verboden. Dit omvat o.a. : auteursrechtelijk beschermd materiaal, materiaal dat dreigend of obsceen is, materiaal dat alleen voor volwassenen bestemd is, of materiaal dat beschermd is door handelsgeheim en andere statuten. De abonnee stemt ermee in Webcreating.be schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke schade-eis die voortvloeit uit het gebruik van de diensten dat de abonnee of om het even welke andere partij schade toebrengt.

Noot: Pornografie en sex-gerelateerde handel is verboden op om het even welke server. Dit omvat de (seksuele) inhoud, of directe links naar sites die alleen voor volwassenen bestemd zijn. Dit is ook het geval voor sites die om het even welke illegale activiteit promoten of die een inhoud hebben die onze of andere servers op het internet kunnen schade toebrengen. Links naar dergelijke zaken zijn ook verboden.Webcreating.be zal als enige beslissen welke zaken kunnen en welke niet.

 

Voorbeelden van niet-aanvaardbare inhoud of links :

Illegale software

Gekraakte programma's of archieven

Warez sites

Pornografie

Spamming software

Racisme

 

Webcreating.be zal de enige zijn die uitmaakt wat een inbreuk op deze bepaling vormt.

 

Verkeersrichtlijnen: 

Dankzij de unieke broneigenschappen en 'verkeerspatronen' eigen aan bepaalde type sites, zijn de volgende gelimiteerd per maand :

Onderverhuren – elk domein huisvest bijkomende gebruikers

Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven

Spiegelsites

Distributiepunten

Elke site wiens voornaamste doel is het distribueren van bestanden

Alle sites met bestanden die niet uitsluitend tekst-webpagina's zijn.

Sites die het toegestane gratis verkeer overschrijden zullen 2,5 € per Gb worden aangerekend. Sites moeten deze vergoeding op voorhand betalen en de site kan worden opgeheven indien bepaalde bandbreedte niet is betaald.

Chat rooms :

Wij verschaffen een gratis chat room die Uw verwachtingen zeker zal overtreffen.

 

Programma's die op de achtergrond draaien:

Als een algemene regel stellen we dat we geen programma's aanvaarden die op de achtergrond draaien. Het kan zijn dat we toestaan dat bepaalde programma's constant op de achtergrond draaien, maar deze worden beschouwd op een één-op-één basis en een extra vergoeding zal aangerekend worden op basis van gebruikte systeembronnen en het nodige onderhoud.

 

IRC :

Op het ogenblik staan we niet toe dat er IRC of IRC bots worden gebruikt op onze servers of dat ernaar verwezen wordt, zoals er bv zijn : eggdrop en BitchX.

Verspreiding of transmissie van obscene of onfatsoenlijke taal of materialen

Inbreuk op de wetten aangaande onfatsoenlijkheid en onzedelijkheid kan een strafrechtelijke boete opleveren.

Intellectuele Eigendomsrechten:

Het is mogelijk dat materiaal dat voor U toegankelijk is door de diensten van Webcreating.be beschermd is door bepaalde wetten in de Verenigde Staten of door andere auteursrechtelijk beschermde wetten, of door wetten die handelsmerken, handelsgeheimen of eigendomsinformatie beschermen. Behalve wanneer de eigenaar van dergelijke rechten het uitdrukkelijk toelaat, mag U de Webcreating.be Dienst niet gebruiken op een manier waarop dergelijke rechten, wat betreft materiaal dat je via het Webcreating.be netwerk kan manipuleren, zouden worden geschonden, afgezwakt of een onwettige bestemming krijgen. Als je een domeinnaam gebruikt gerelateerd aan de Webcreating.be diensten of gelijkaardige diensten, mag je die domeinnaam niet gebruiken met schending van de rechten van om het even welk handelsmerk, dienstenmerk, of gelijkaardige rechten van een derde partij.

 

Netwerkbeveiliging:

Klanten mogen het Webcreating.be netwerk niet gebruiken in een poging om de gebruikersauthenticiteit of –beveiliging van een host, netwerk of account te omzeilen. Dit betekent o.a. toegang tot data die niet voor de gebruiker bedoeld zijn, inloggen in een server of account welke niet uitdrukkelijk voor de gebruiker bestemd is, kraken van paswoorden, de beveiliging van andere netwerken uittesten op zoek naar zwakke punten of een inbreuk op het beveiligingsbeleid van een andere organisatie. De klanten mogen niet proberen tussen te komen of diensten te weigeren aan andere gebruikers, hosts of netwerken. Dit omvat o.a. het overstelpen met veelvuldige mails of andere opzettelijke pogingen om een host of netwerk te overbelasten of te laten crashen.

 

Lastering:

Lasterpraat verspreiden over het internet kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Dienstweigering:

Webcreating.be eigent zich het recht toe om diensten te weigeren of op te zeggen. Inbreuk op één van de regels van Webcreating.be kan tot gevolg een waarschuwing, een opschorting of mogelijks de beëindiging van het contract hebben. Accounts die worden opgezegd omwille van schending van de voorwaarden krijgen geen terugbetaling. Bij niet betalen van facturen kunnen diensten op suspend worden gezet tot deze vereffend zijn.

 

Ongevraagde e-mails:

U mag het Webcreating.be netwerk, de Webcreating.be uitrusting of de Webcreating.be e-mailadressen niet gebruiken voor het verspreiden van ongewenste reclame en berichten. Uw domein mag niet vermeld worden als oorspronkelijke verzender, tussenpersoon of antwoordadres bij dergelijke zaken. Dit verbod wordt nog uitgebreid naar het verzenden van ongewenste massamailings vanwege een andere dienst dat op de één of de andere manier het gebruik van het Webcreating.be netwerk, de Webcreating.be uitrusting of de Webcreating.be e-mailadressen betrekt/impliceert.

Een boodschap wordt als ongewenst beschouwd als het gepost is in strijd met de statuten of het handvest van een nieuwsgroep of als het is verzonden naar iemand die het bericht niet heeft aangevraagd. Hiertoe is het niet voldoende dat iemand zijn e-mail adres openstelt voor het publiek, want dat maakt nog geen aanvraag of verzoek uit om boodschappen te ontvangen. Ook laten wij geen mailings toe, met andere toepassingen dan deze door Webcreating.be ter beschikking gesteld.

Als U betrapt wordt op dergelijke praktijken, eigent Webcreating.be zich het recht toe om Uw domein buiten gebruik te stellen. Webcreating.be mag ook een boete van 150 € opleggen voor elke overtreding. Webcreating.be kan diensten annuleren of weigeren aan mensen die bekend staan voor dergelijke overtredingen. Bovendien eigent Webcreating.be zich het recht toe om zelf te bepalen welke zaken deze regel schenden. Elke overtreding of schending kan een annulering van de diensten tot gevolg hebben, en dit zonder terugbetaling.

Dus, elke overtreding of schending zal een onmiddellijk desactivering van de diensten tot gevolg hebben, en dit zonder terugbetaling.

 

Misbruik:

Alle pogingen om een Webcreating.be server, klant, bediende of het bedrijf te ondermijnen, te belasteren, valselijk te beschuldigen, te bedreigen of schade toe te brengen zijn ten strengste verboden en is een reden om alles onmiddellijk stop te zetten zonder terugbetaling. Bovendien zullen al die pogingen gerechtelijk vervolgd worden.

 

Schadeloosstelling:

De klant verklaart zich akkoord dat hij Webcreating.be zal verdedigen en schadeloosstellen voor alle claims, wettelijke verplichtingen, verliezen, kosten en vorderingen, incl. redelijke advocatenhonoraria, opgelegd aan Webcreating.be , zijn agenten, zijn klanten, directeurs en bedienden, welke mogen voortspruiten uit om het even welke verleende dienst of verkocht product.

De klant verklaart zich akkoord dat hij Webcreating.be zal verdedigen en schadeloosstellen voor verplichtingen die voortvloeien uit (1) schade toegebracht aan een persoon of eigendom, veroorzaakt door een verkocht of verspreid product met verwijzingen naar een Webcreating.be server, (2) materiaal geleverd door de klant dat de eigendomsrechten van een derde partij (vermeend) schendt en (3) auteursrechtelijke inbreuken. De klant verklaart zich akkoord de verplichtingen van Webcreating.be te beperken tot het bedrag dat voor de dienst is betaald.

Afwijzing:

Webcreating.be zal niet verantwoordelijk zijn voor schade die Uw zaak kan oplopen. Webcreating.be biedt geen enkele garantie, noch uitgesproken noch onuitgesproken, voor de diensten die we aanbieden. Webcreating.be wijst elke garantie of verhandelbaarheid of geschiktheid af voor een bepaald doel. Dit omvat verlies van data voortvloeiende uit vertragingen, niet-leveringen, verkeerde leveringen, en elke dienstonderbreking veroorzaakt door Webcreating.be en zijn werknemers. Webcreating.be eigent zich het recht toe om deze regels te wijzigen of te vervolledigen zonder voorafgaande verwittiging. Indien U de regels en voorwaarden niet respecteert kan dat resulteren in een account desactivering.

Bovendien verwacht Webcreating.be dat zijn klanten die internetdiensten aanbieden aan anderen volledig de wetten op de privacy van online communicatie zullen respecteren. Wanneer dat niet zo is worden de voorwaarden geschonden. Ten slotte wenst Webcreating.be te benadrukken dat bij het aanvaarden van de diensten de klanten Webcreating.be volledig schadeloos zullen stellen voor het overtreden van elke wet of voorwaarde gesteld door Webcreating.be. Dit betekent dat indien Webcreating.be wordt vervolgd voor activiteiten waarvoor de klant verantwoordelijk is, de klant de schadevergoeding die geëist wordt tegen Webcreating.be zal vergoeden, plus kosten en redelijke advocaten kosten.

Indien de algemene voorwaarden niet nageleefd worden zal dat een onmiddellijk account des-activering tot gevolg hebben.

Webcreating.be eigent zich het recht toe deze voorwaarden te veranderen, aan te passen en bij te werken op elk moment en zonder vooraf gaande verwittiging.

 

Sponsoring hosting of website's:

Sponsoring zijn telkens maar voor 1 jaar en dient men steeds terug aan te vragen (2maand voor vervaldatum).

Zonder voorafgaande opzegging van de sponsoring stemt de gebruiker er mee in dat webcreating.be de hosting of updates en ontwerpen van welke aard ook in rekening zal brengen aan de normale gebruikelijke tarieven die op dat moment van toepassing zijn.

Webcreating.be zal indien fakturen niet op de einddatum van de factuur betaald werden de diensten voorlopig opschorten en hiervoor een bedrag van €50 aanrekenen om deze terug te activeren.

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Antwerpen.  Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Afbeeldingen op deze website:

Alle gebruikte afbeeldingen op deze website die niet door Webcreating IT Services zelf zijn gemaakt, komen van Freepik.com. Onder geen enkel geval beschouden wij deze afbeeldingen als onze eigendom en willen we op deze manier de makers hiervan alle credit geven die ze verdienen. 

Registreer uw domeinnaam

Voordat u een domeinnaam of hosting bestelt, controleer eerst de beschikbaarheid!

Voordat u een domeinnaam kunt registreren, moet u controleren of deze nog vrij is.
Maak daarom gebruik van onze handige zoekmachine om te zien of uw gewenste domeinnaam nog vrij is.

De domeinnaam van uw website is uiterst belangrijk. Hij is als het ware het 'visitekaartje' van uw website. Een surfer die uw domeinnaam ingeeft op het web, is op dat moment een potentiële klant en kan een bestelling plaatsen. Het is belangrijk om goed na te denken over de domeinnaam die u verkiest want een herkenbaar internetadres lokt meer bezoekers.

Webcreating biedt alle mogelijke topleveldomeinen aan tegen de voordeligste prijzen (.be, .eu, .com, .org, etc.). Bekijk onze volledige prijslijst.

WWW.